QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG & KẾ HOẠCH PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA 2019-2020

KÍNH GỬI TOÀN THỂ CB-GV-NV TRONG TRƯỜNG QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG & KẾ HOẠCH PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA Ở NĂM HỌC 2019-2020.

TRÊN CƠ SỞ KẾ HOẠCH, ĐỀ NGHỊ TOÀN THỂ CB-GV-NV HƯỞNG ỨNG TÍCH CỰC ĐỂ ĐẠT CÁC DANH HIỆU THI ĐUA KHEN THƯỞNG TRONG NĂM HỌC ĐỂ HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH.

HIỆU TRƯỞNG (CHỦ TỊCH HĐTĐ/KT) -NGUYỄN HẠ HƯNG SƠN

Kế hoạch phát động phong trào thi đua 1920.pdf 

Quyết định thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng 1920.pdf

Bài tin liên quan
Kế hoạch
Tin tức
Tin đọc nhiều