KẾ HOẠCH PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA "VĂN HÓA CÔNG SỞ" 2019-2025

KÍNH GỬI TOÀN THỂ CB-GV-NV TRONG TRƯỜNG KẾ HOẠCH PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA "VĂN HÓA CÔNG SỞ" 2019-2025

LƯU Ý CÁC BỘ PHẬN, CÁ NHÂN NGHIÊN CỨU KỸ CÁC NỘI DUNG QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN VĂN HÓA CÔNG SỞ (TÁC PHONG, NGÔN PHONG, TRANG PHỤC, GIỜ GIẤC...)
TRÊN CƠ SỞ KẾ HOẠCH, ĐỀ NGHỊ TOÀN THỂ CB-GV-NV HƯỞNG ỨNG TÍCH CỰC ĐỂ NHÀ TRƯỜNG HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH.
HIỆU TRƯỞNG (CHỦ TỊCH HĐTĐ/KT) -NGUYỄN HẠ HƯNG SƠN
Kế hoạch phát động phong trào Văn hóa công sở 1920.pdf
Bài tin liên quan
Kế hoạch
Tin tức
Tin đọc nhiều