Hình ảnh cơ sở vật chất của trường:

Cổng trường:

 

Sân trường:

 

Nhà xe học sinh:

Trường chuẩn bị xây dựng